logo    HANZELMOTO  Autorizovaný predaj a servis  Aprilia Piaggio Vespa Gilera Kymco Keeway  


Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov

je spoločnosť

Obchodné meno: Sídlo:

Hanzelmoto s.r.o.

Dunajské nábrežie 1179/39

94501 Komárno

IČO: 47228792

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate,
tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 

 • Základné údaje,  ktorými  sú  vaše  meno  a priezvisko,  adresa  bydliska,  prípadne  IČO,  ak  ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní  našich  produktov  a služieb,  o produktoch  ktoré  ste  si  zakúpili,  alebo zvažujete ich nákup.
 • Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej,
  alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.


ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je  dodávka  nášho  tovaru
a služieb.  Táto  činnosť  zahŕňa  predovšetkým,  príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry,
či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.


P
RÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše  osobné  údaje  spracúvame  v súlade  so  zákonom,  iba  na  základe  právnych  základov prípadoch keď:

 

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou,
  alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby,  než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá záko V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.


V
AŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.
 • Máte právo  na  prenosnosť  údajov,  ak  si  želáte  preniesť  ich  k inému  prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,

IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 00421/ 908-797-600, písomne na adrese Hanzelmoto s.r.o., Dunajské nábrežie 1179/39, 94501 Komárno, alebo e- mailom  hanzelmoto@gmail.com

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

NjQ0Zm