logo    HANZELMOTO  Autorizovaný predaj a servis  Aprilia Piaggio Vespa Gilera Kymco Keeway  


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Vitajte na stránkach internetového obchodu HANZELMOTO.EU  V tejto časti nájdete informácie o Reklamačnom poriadku, ktorý sa týka tovaru zakúpeného na diaľku prostredníctvom e-shopu www.hanzelmoto.eu

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim HANZELMOTO s.r.o., Dunajské nábrežie 1179/39, 945 05 Komárno, ďalej aj „HANZELMOTO.eu“ a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) (ďalej aj „zákazník“), ktorý nakupuje tovar v internetovom obchode predávajúceho podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu (ďalej aj "zmluva").

 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 3. Na mieste kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany zmluvy, a kde sa používa pojem "tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo zmluvy.  

 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 5. Tento reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 6. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.   


2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

 2. HANZELMOTO.eu poskytne kupujúcemu pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

 3. HANZELMOTO.eu poskytne kupujúcemu pred uzavretím zmluvy informácie o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.   

 6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o kúpe tovaru a zaplatení.

 7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Zamestnancom povereným vybavovať reklamácie je Tomáš Hanzel.

 8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť ho o jeho právach podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka a je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, keď sa jedná o záručnú opravu v autorizovanom servise, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 10. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 11. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 12. Záručná doba môže byť dlhšia  ako 24 mesiacov v prípade, ak je to uvedené v záručnom liste priloženom k tovaru alebo v doklade o kúpe. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

 13. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 14. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 15. Odborným posúdením sa rozumie vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba").

 16. V prípade, ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

 18. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť e-mailom alebo písomne v sídle predávajúceho.

 19. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 20. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 21. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 22. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo predávajúceho, dátum predaja, názov a množstvo výrobku a cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil.

 23. Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.

 24. Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.


 3. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. V prípade ak má zakúpený tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. V prípade ak má zakúpený tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 6. V prípade ak ide o predaj tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo o predaj použitej veci/tovaru a tento tovar alebo vec má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 7. Predávajúci môže reklamáciu uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 9. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

 10. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

 11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 12. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


 4. VRÁTENIE TOVARU ZÁKAZNÍKOM BEZ UDANIA DÔVODU

 1. Táto časť reklamačného poriadku sa vzťahuje na tovar, ktorý kupuje kupujúci, fyzická osoba a tento jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

 2. Pre prípad, ak tovar kupuje kupujúci, fyzická osoba a tento jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania je táto osoba oprávnená bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 3. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú :

  • predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • lotérie a iné podobné hry

 5. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30/40 dní od jej doručenia.

 6. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; pričom náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci.

 7. Predávajúci je oprávnený nedodať kupujúcemu objednaný tovar len v prípade, ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať, pričom je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 8. Len v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

 9. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

ZGQ2YzB